Задачата е модифицирана версия на примерната задача предоставена през 2018/2019 за подготовка НВО за 10. клас (оценяващо дигитални компетентности). Задачата е подходяща за 7 клас. Време за работа 60 минути.

Практическа задача

Училищен клуб по изкуства разполага с данни за прожектираните филми по области в България за периода 2015 г. – 2017 г. Данните за всяка година са предоставени на отделен лист в електронна таблица Culture.xlsx. На всеки лист за съответната година са дадени общо за страната и по области: брой филми, брой прожекции, брой зрители в хил. и приходи от билети в хил.лв. Данните са от http://www.nsi.bg.

Файла Culture.xlsx може да откриете в края на условието.

Изгответе документ, който да отговаря на следните изисквания:

  1. Документът да се състои от една страница с размер А4, портретна ориентация и полета: отгоре – 2 см, отдолу – 1 см, отляво – 3 см и отдясно – 1,5 см.
  2. Да съдържа заглавие „Прожектирани филми в България“, което е центрирано, с шрифт Garamond, размер 18 pt, получерно (Bold), разстояние след заглавието 12 pt.
  3. Под заглавието поставете таблица,, да съдържа четири колони и заглавен ред над четирите колони с текст „Обобщени данни за прожекциите“.
  4. Данните в таблицата да са центрирани, с шрифт Garamond, размер 14 pt. Заглавията на колоните са: Година, Брой прожекции, Приходи от билети в лв. и Среден приход от прожекция в лв. Таблицата да съдържа редове за всяка от годините (2015-2017) и необходимата информация за всяка колона, като средните стойности се закръглят до цяло число.
  5. В документа, след таблицата запишете като заглавие „Петте области с най-високи приходи от прожекции за 2017 г.“, което да бъде центрирано, форматирано с шрифт Arial, размер 14 pt, получерно (Bold), разстояние преди него 36 pt и след него 18 pt.
  6. Под заглавието като номериран списък представете 5-те области с най-висок приход от прожекции за 2017 г. подредени в намаляващ ред на приходите им. Списъкът да включва името на областта и размера на приходите в хил. лв. Списъкът да бъде: подравнен вляво, разстояние между редовете – 1,5, форматиран с шрифт Arial, размер 12 pt.
  7. Създайте диаграма, показваща съотношението на броя на зрителите от област София (столица) за 2015 г. към общия брой зрители от другите области за същия период. Поставете заглавие „Съотношение на броя зрители от област София (столица) към общия брой от другите области“ и покажете процентното съотношение. Диаграмата да бъде поставена след номерирания списък.
  8. Запишете документа във файл в pdf формат с име Cinema

Снимка от Carlos Muza публикувана в Unsplash

Next Post